Agenda en uitgaanstips

 

 


Lees verder...

Rangtelwoorden - Say? s?fat?
 

eerste   birinci
tweede   ikinci
derde   üçüncü
vierde   dördüncü
vijfde   be?inci
zesde   alt?nc?
zevende   yedinci
achtste   sekizinci
negende   dokuzuncu
tiende   onuncu
elfde   on birinci
twaalfde   on ikinci
dertiende   on üçüncü
veertiende   on dördüncü
vijftiende   on be?inci
zestiende   on alt?nc?
zeventiende   on yedinci
achttiende   on sekizinci
negentiende   on dokuzuncu
twintigste   yirminci
eenentwintigste   yirimi birinci
tweeëntwintigste   yirmi ikinci
drieëntwintigste   yirmi üçüncü
vierentwintigste   yirmi dördüncü
vijfentwintigste   yirmi be?inci
zesentwintigste   yirmi alt?nc?
zevenentwintigste   yirmi yedinci
achtentwintigste   yirmi sekizinci
negenentwintigste    yirmi dokuzuncu
dertigste   otuzuncu
eenendertigste   otuz birinci
tweeëndertigste   otuz ikinci
veertigste   k?rk?nc?
vijftigste   ellinci
zestigste   altm???nc?
zeventigste   yetmi?inci
tachtigste   sekseninci
negentigste   doksan?nc?
honderdste   yüzüncü
honderd en eerst   yüz birinci
honderdtweeëntwintigste   yüz yirmi birinci
tweehonderdste   iki yüzüncü
driehonderdste   üç yüzüncü
vierhonderdste   dört yüzüncü
vijfhonderdste   be? yüzüncü
zeshonderdste   alt? yüzüncü
zevenhonderdste   yedi yüzüncü
achthonderdste   sekiz yüzüncü
negenhonderdste   dokuz yüzüncü
duizendste   bininci
duizend en eerste   bin birinci
twaalfhonderddrieënveertigste   bin iki yüz k?rk üçüncü
tweeduizendste   iki bininci
drieduizendste   üç bininci
vierduizendste   dört bininci
vijfduizendste   be? bininci
zesduizendste   alt? bininci
zevenduizendste   yedi bininci
achtduizendste   sekiz bininci
negenduizendste   dokuz bininci
tienduizendste   on bininci
honderdduizendste   yüz bininci
miljoenste   milyonuncu
miljardste   milyar?nc?

 

 

 
2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.....

Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven. " - Federico Fellini -
(1920-1993)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.